Biuro Budowlane

Alicja Buśka

tel.kom.: +48 511 790 346
e-mail: biuro@biurobudowlane.pl

Oprogramowanie dla budownictwa

Ścieżka: Programy / ABC Narzędzia / Generator siatki MES

ABC Narzędzia - Generator siatki MES

Pasek narzędziowy modułu Generator siatki MES

Model parametryczny

Po ok. 10 min. wynik działania generatora (zrzut z ABC Płyty)

W powiększeniu

Moduł ten służy do automatycznego generowania i zagęszczania siatki MES na podstawie zdefiniowanego modelu lub osnowy. Model może być zdefiniowany elementami parametrycznymi typu belka, ściana, słup, obszar płytowy lub przy pomocy paneli - polilinii. 


Możliwości

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, od najprostszych do bardziej skomplikowanych, pokazujących ideę działania Generatora siatki MES oraz jego możliwości. 

Wszystkie poniższe modele i siatki można również przeanalizować pobierając plik dwg

Siatki przedstawione w przykładach zostały wygenerowane bezpośrednio z modeli znajdujących się po ich lewej stronie. Użyto poleceń modułu Generator siatki MES i Siatki MES. 

Model Wygenerowana siatka

Osnowa. Najprostszy panel prostokątny (polilinia).

Osnowa. Ze skosem. Podział równomierny.

Osnowa. Ze skosem. Podział dowolny.

Osnowa. Ze skosem. Podział na dwa penele: trójkąt i prostokąt. Podział na panele wymusza sposób generowania siatki. Podziału takiego można dokonać korzystając z polecenia PBSPRZ przetnij, narysować poleceniem PBSJ jeden lub wygenerować z przecinających się linii poleceniem PBSS - zamień-Linie-na-siatkę. Każdy panel można również narysować i zmodyfikować poleceniami polilinii np. PEDIT, PLINE.

Model parametryczny. Ze skosem. Podział równomierny. Model parametryczny wykorzystuje elementy typu belka, ściana, słup, obszar płytowy, otwór prostokątny, linie podziału itd. Jest mniej pracochłonny od modelu w postaci osnowy jednak ma mniejsze możliwości.

Model parametryczny. Ze skosem. Zastosowanie linii podziału wymusza sposób generowania siatki. Tutaj jedna linia podziału wymusiła podział na panel prostokątny i trójkątny. 

Model parametryczny. Ze skosem. Dodatkowe linie podziału wymuszają wygenerowanie skośnego obszaru przejściowego.

Model parametryczny. Jw. Dodatkowe linie cięć (czerwone) powodują, że siatka jest przecinana wzdłuż ścian i belek. Ponadto wprowadzono słup z zagęszczeniem potrójnym. W osi słupa generowany jest podział siatki.

Model parametryczny. Jw. Przy pomocy linii podziału zdefiniowano fragment siatki poza obrysem stropu (balkon). Ponadto wprowadzono otwór prostokątny z zagęszczeniem potrójnym. Oczko podstawowe 50cm.

Jw. Oczko podstawowe 30cm. Raz zdefiniowany model pozwala wygenerować siatkę z oczkami o różnej wielkości, z zagęsczeniami lub bez nich.

Osnowa. Panel dowolny z fragmentem łukowym. Panele łukowe są obsługiwane w trybie generowania z osnowy. W trybie tym jest duża dowolność kształtowania siatki.

Osnowa. Panel dowolny z fragmentem łukowym oraz belkami prostokątnymi i łukową. Jak widać w trybie osnowy również można generować siatkę belek, w tym belek łukowych.

Osnowa. Panel dowolny z fragmentem łukowym oraz belkami prostokątnymi i łukową. Dodatkowo wprowadzono otwór okrągły obramowany belką łukową.

Tryb generowania z osnowy pozwala zdefiniować nawet bardzo skomplikowane kształty siatek.
Każdy model parametryczny może być przekształcony na model osnowy i w trybie osonowy dalej modyfikowany.
Istotne jest również, że każdą wygenerowaną siatkę można dalej dopracowywać przy użyciu poleceń modułu Siatki MES.

Opis poleceń

Poniżej znajduje się spis dostępnych poleceń wraz z ich opisem.
PBSGEB (belka) - Rysuje element symbolizujący belkę. Należy wskazać punkt początkowy, punkty pośrednie i punkt końcowy belki oraz jej szerokość i wysokość. Opcje:
 • <Multilinia> - Belka/ściana jest rysowana za pomocą obiektu multilinii.
  Zaletą jest wygląd tak zdefiniowanej belki - posiada ona krawędzie, oś, wypełnienie. Dodatkową zaletą jest współpraca z poleceniem OSNAP co daje możliwość precyzyjnego rysowania modelu. Wadą jest brak możliwości narysowania belek/ścian łukowych.
  Style multilinii belki i ściany mają nazwy BELKA i SCIANA. W przypadku gdy style te nie są zdefiniowane w rysunku, użytkownik jest proszony o wskazanie położenia pliku "acad.mln", w któym są one zapisane. Plik ten znajduje się w katalogu głównym programu ABC Narzędzia.
  Style multilinii można zmieniać poleceniem MLSTYLE. Aby zmiana stylu była możliwa należy wcześniej usunąć z rysunku wszystkie multilinie o danej nazwie stylu.
  Do zmiany wyglądu połączeń multilinii oraz dodawania/usuwania węzłów służy polecenie MLEDIT. 
 • Polilinia - Belka jest rysowana przy pomocy polilinii. Zaletą jest możliwość rysowania belek łukowych. Wadą brak możliwości definiowania wyglądu. W niektórych programach CAD, w których multilinia nie działa prawidłowo można używać wyłącznie polilinii.
 • [Shift] - Przytrzymanie klawisza Shift podczas uruchamiania tego polecenia powoduje, że automatycznie przyjmowane są parametry belki/ściany/słupa podane wcześniej i użytkownik nie jest o nie pytany. Przyspiesza to znacznie pracę.
PBSGEC (ściana) - Rysuje element symbolizujący ścianę. Należy wskazać punkt początkowy, punkty pośrednie i punkt końcowy ściany oraz jej grubość i wysokość. Opcje są analogiczne jak w przypadku belki.
PBSGES (słup) - Rysuje element symbolizujący słup. Należy wskazać punkt środkowy słupa, podać jego szerokość i wysokość oraz parametry. Symbol słupa jest blokiem, w którym wysokość i szerokość przekroju są zdefiniowane parametrem Skala X i Y, a parametry są atrybutami. Opcje:
 • Podaj poziom zagęszczenia siatki nad słupem - Parametr ten określa sposób automatycznego zagęszczania siatki nad słupem. Bardzo ważne dla uzyskania prawidłowego efektu automatycznego zagęszczenia jest aby siatka nad słupem była regularna tzn. składała się z elementów prostokątnych o podobnych wymiarach. W obszarze zagęszczenia nie powinno być elementów trójkątnych, pięciokątnych oraz o bardzo zróżnicowanych wielkościach. W takim przypadku należy zrezygnować z automatycznego zagęszczenia i wykonać je 'ręcznie'. Opcje:
  <0> - brak zagęszczenia.
  1 - Zagęszczenie pojedyncze. Jeśli wymiar podstawowy oczka siatki wynosi 50cm, to po zagęszczeniu będzie wynosił 25cm.
  2 - Zagęszczenie podwójne. Jeśli wymiar podstawowy oczka siatki wynosi 50cm, to po zagęszczeniu będzie wynosił 12,5cm.
  3 - Zagęszczenie potrójne. Jeśli wymiar podstawowy oczka siatki wynosi 50cm, to po zagęszczeniu będzie wynosił 6,25cm.
 • Tryb generowania linii cięcia - Parametr ten określa sposób generowania linii podziału. 
  Z-liniami-cięcia - Ze środka słupa generowane są cztery linie podziału, pionowe i poziome. Gwarantuje to, że w osi słupa będzie znajdował się węzeł siatki. W niektórych przypadkach włączenie tej opcji nie jest wskazane np. w przypadku gdy środek słupa znajduje się wewnątrz rzutu belki lub blisko innego elementu.
  <Bez-linii-ciecia> - Linie podziału nie są generowane. W takim przypadku w osi słupa może brakować węzła i konieczne może być wykonanie 'ręcznego' podziału siatki lub przesunięcia węzłów. 
 • [Shift] - Przytrzymanie klawisza Shift podczas uruchamiania tego polecenia powoduje, że automatycznie przyjmowane są parametry belki/ściany/słupa podane wcześniej i użytkownik nie jest o nie pytany. Przyspiesza to znacznie pracę.
PBSGEP (obszar płytowy) - Rysuje zamkniętą polilinię określającą obszar płytowy. Należy wskazać punkty polilinii oraz grubość obszaru. Element ten można równie dobrze narysować innymi poleceniami programu CAD do rysowania polilinii a następnie nadać kolor nr 4 (Cyan).
Obszar płytowy służy do wydzielenia fragmentów siatki, np. do wydzielenia głowic nad słupami. Opcje:
 • [Shift] - Przytrzymanie klawisza Shift podczas uruchamiania tego polecenia powoduje, że automatycznie przyjmowane są parametry podane wcześniej i użytkownik nie jest o nie pytany. Przyspiesza to znacznie pracę.
PBSGEO (otwór prostokątny) - Rysuje symbol otworu prostokątnego. Należy wskazać lewy górny narożnik otworu a następnie prwy dolny narożnik. Opcje:
 • Podaj poziom zagęszczenia siatki wokół otworu - Parametr ten określa sposób automatycznego zagęszczania siatki wokół otworu. Bardzo ważne dla uzyskania prawidłowego efektu automatycznego zagęszczenia jest aby siatka wokół otworu była regularna tzn. składała się z elementów prostokątnych o podobnych wymiarach. W obszarze zagęszczenia nie powinno być elementów trójkątnych, pięciokątnych oraz o bardzo zróżnicowanych wielkościach. W takim przypadku należy zrezygnować z automatycznego zagęszczenia i wykonać je 'ręcznie'. Opcje:
  <0> - brak zagęszczenia.
  1 - Zagęszczenie pojedyncze. Jeśli wymiar podstawowy oczka siatki wynosi 50cm, to po zagęszczeniu będzie wynosił 25cm.
  2 - Zagęszczenie podwójne. Jeśli wymiar podstawowy oczka siatki wynosi 50cm, to po zagęszczeniu będzie wynosił 12,5cm.
  3 - Zagęszczenie potrójne. Jeśli wymiar podstawowy oczka siatki wynosi 50cm, to po zagęszczeniu będzie wynosił 6,25cm.
 • Tryb generowania linii cięcia - Parametr ten określa sposób generowania linii podziału. 
  Z-liniami-cięcia - Z narożników otworu generowane są po dwa odcinki podziału pionwy i poziomy. Dzięki temu na przedłużeniu boków otworu generowany jest podział siatki MES.
  <Bez-linii-ciecia> - Linie podziału nie są generowane. 
 • [Shift] - Przytrzymanie klawisza Shift podczas uruchamiania tego polecenia powoduje, że automatycznie przyjmowane są parametry belki/ściany/słupa/otworu podane wcześniej i użytkownik nie jest o nie pytany. Przyspiesza to znacznie pracę.
PBSGEL (linia podziału) - Rysuje linię a właściwie odcinek podziału. Należy wskazać początek i koniec linii. Linia podziału jest odcinkiem, wzdłuż którego jest wymuszany podział siatki MES. Linia podziału jest zwykłą linią o kolorze nr 252, którą można narysować poleceniem LINE.
Linia podziału musi rozpoczynać się i kończyć od innej linii podziału lub krawędzi belki/ściany lub innej linii tworzącej podział paneli.
PBSGEU (punkt podziału) - Rysuje punkt podziału. Punkt podziału jest punktem, z którego rysowane są cztery odcinki podziału, co gwarantuje, że w tym punkcie będzie się znajdował węzeł siatki MES. Symbolem punktu podziału jest okrąg o promieniu 10cm i kolorze nr 2 (Yellow).
PBSGL (automatyczne linie cięć) - Rysuje linie cięć wzdłuż wybranych ścian i belek. Dla każdej wybranej belki i ściany rysowane są dwie linie cięcia po obu jej stronach.
Linia cięcia jest odcinkiem, wzdłuż którego siatka MES jest przecinana już po jej wygenerowaniu. Celem tego polecenia jest ukształtowanie siatki w ten sposób, żeby wzdłuż belek i ścian występowały wąskie elementy, które będą służyły do odczytania wartości statycznych i ilości zbrojenia. Warunkiem uzyskania zadowalających efektów jest regularność oczek siatki MES, które będą przecięte wzdłuż linii cięć.
Zaleca się działanie trójetapowe. W pierwszym etapie wygenerowanie linii cięć na podstawie modelu, w drugim poprawienie linii cięć już po wygenerowaniu siatki MES, w trzecim uruchomienie polecenia PBSGP (zagęszczaj i przecinaj). Opcje:
 • Podaj odsunięcie linii cięcia od krawędzi ściany/belki
 • Podaj wydłużenie linii cięcia poza lico ściany/belki
PBSGE (inne elementy modelu) - Grupuje polecenia tworzenia i modyfikacji modelu. Zawiera polecenia opisane powyżej oraz inne używane rzadziej.
PBSGM (model na panele) - zamienia model stropu (belki, ściany, słupy, obszary płytowe, linie podziału itd.). na panele (polilinie definiujące). Należy w tym miejscu wyjaśnić sposób działania Generatora. Działanie generatora siatki MES jest kilkustopniowe. Najpierw model zamieniany jest na tzw. panale, następnie panele zamieniane są na siatkę MES, a na końcu siatka jest zagęszczana. To polecenie realizuje tylko pierwszy etap generowania siatki. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie prawidłowości paneli i ich naprawienie lub modyfikacja. W kolejnym kroku można zamienić panele na siatkę i zagęścić ją. Opcje:
 • Czy rysować znaczniki? - Jeśli Tak to rysowane są znaczniki pomagające w analizie prawidłowości modelu. 
 • Czy zmieniać na panele? - Jeśli Nie to polecenie przetwarza model do postaci linii, ale nie wykonuje zamiany na panele. Opcja jest pomocna w analizie prawdiłowości modelu.
PBSGW (napraw węzły) - Łączy węzły paneli (polilinii definiujących) znajdujące się blisko siebie. Polecenie naprawia niedokładnie narysowane panele, co ma często miejsce podczas rysowania 'ręcznego'. Konieczność użycia tego polecenia jest widoczna po użyciu polecenia PBSGB (pokaż brzegi) - boki sąsiadujących paneli są pogrubione.
PBSGZ (znajdź węzły) - Znajduje i dodaje węzły na połączeniu/styku paneli (polilinii definiujących). Polecenie to ma podstawowe znacczenie dla prawidłowego wygenerowania siatki MES. Działanie tego polecenia polega na utworzeniu dodatkowych węzłów na bokach paneli, w miejscach w których stykają się one z narożnikami innych paneli. Prawidłowość połączenia paneli można sprawdzić poleceniem PBSGB (pokaż brzegi).
PBSGB (pokaż brzegi) - Oznacza prawidłowość połączenia paneli (polilinii definiujących). Polecenie to działa podobnie jak polecenie Pokaż Brzegi modułu Siatki MES. Pogrubiane są wszystkie pojedyncze boki paneli. Inaczej mówiąc cienką linią rysowane są te boki, które stykają się z bokiem sąsiadującego elementu i oba te boki rozpoczynają się i kończą w tych samych dwóch punktach.
PBSGR (resetuj) - Resetuje panele (polilinie definiujące) do elementów cztero i trzywęzłowych - usuwa węzły pośrednie na prostych odcinkach boków paneli. Polecenie może być pomocne po 'ręcznym' modyfikowaniu paneli, oraz w celu sprawdzenia prawidłowości paneli. Ta ostatnia funkcja (sprawdzenie) ma związek z tym, że dla prawidłowego wygenerowania siatki w wielu obszarach konieczne są panele czterowęzłowe - jeśli taki panel nie jest czterowęzłowy to siatka generowana jest w sposób tzw. dowolny.
Sposób dowolny - siatka generowana jest pionowo i poziomo (x-y) a następnie przycinana jest konturem panela.
Sposób równomierny - dotyczy elementów czterowęzłowych - siatka generowana jest w taki sposób, że przeciwległe boki czworokąta dzielone są na taką samą liczbę oczek.
 PBSGG (generuj) - Uruchamia okno generatora siatki MES.

Opcje w oknie:
 • Ustawienia ogólne
  Wielkość oczka elementu MES [cm] - średnia wielkość oczka siatki, która będzie generowana. 
  Przesuwaj węzły by uzyskać równy rozstaw oczek na boku - W pierwszej kolejności każdy panel dzielony jest na elementy MES, może być to podział równomierny lub dowolny. W kolejnym etapie węzły znajdujące się na każdym boku panela są przesuwane tak by odległości między nimi były równe. Odznaczenie tej opcji powoduje, że węzły nie są przesuwane. W pewnych przypadkach może to być przydatne, ale zazwyczaj spowoduje, że węzły elementów MES na liniach styku sąsiadujących paneli będą poprzesuwane wzgledem siebie.
  Preferuj dowolny podział czworokątów przed podziałem równomiernym. Odznaczenie oznacza stosowanie podziału równomiernego - Panele czworokątne mogą być dzielone na elementy MES w sposób równomierny i dowolny. 
  Sposób dowolny - siatka generowana jest pionowo i poziomo (x-y) a następnie przycinana jest konturem panela.
  Sposób równomierny - dotyczy elementów czterowęzłowych - siatka generowana jest w taki sposób, że przeciwległe boki czworokąta dzielone są na taką samą liczbę oczek.
 • Specjalne ustawienia dla belek - Jest to opcja dotycząca generowania siatki z paneli. Dzięki tej opcji program wie, które elementy są belkami, a które nie.
 • Element jest belką jeśli
  Grubość (właściwość Thickness) jest większa niż [cm] - np. jeśli w danym stropie grubość płyty wynosi 25cm a najniższa belka ma 30cm, to można wpisać 29cm.
  Szerokość jest mniejsza niż [cm]: dla danego kierunku - np. elementy grubsze niż 29cm ale o szerokości większej niż podana nie będą traktowane jako belki.
  Szerokość jest większa niż [cm]: dla danego kierunku - węższe elementy nie będą traktowane jako belki.
  Minimalna liczba elementów podziału belki - Belki powinny być podzielone na parzystą liczbę elementów. Minimalną liczbą elementów jest 2. Można wpisać 4, 6, 8 i wtedy belka będzie dzielona na taką liczbę elementów.
 • Ustawienia dodatkowe
  Rysuj znaczniki - Rysuje oznaczenia służące do analizy działania generatora.
  Zagęszczaj - Po wygenerowaniu siatki MES program od razu przystępuje do jej zagęszczania. Po wybraniu tej opcji program będzie prosił o wskazanie linii i łuków cieć oraz elips zagęszczeń.
  Napraw po wygenerowaniu - Po wygenerowaniu zostanie uruchomione polecenie Napraw.
 • Zapisz definicję do bloku o nazwie - Opcja umożliwia zapisanie modelu lub paneli do bloku. Dzięki temu można wrócić do etapu sprzed wygenerowania siatki MES. Aby odtworzyć model należy znaleźć i wstawić do rysunku blok o podanej nazwie.
 • Generuj z modelu - generuje siatkę MES z modelu zdefiniowanego przy pomocy belek, ścian, słupów, obszarów płytowych, otworów, linii podziału itd. Jest to opcja, której można użyć w sytuacji kiedy użytkownik jest pewny, że model jest zdefiniowany prawidłowo. W większości przypadków zalecane jest jednak generowanie siatki MES etapami. Opis etapów znajduje się w sekcji Opis pracy z programem.
 • Generuj z osnowy - generuje siatkę MES z osnowy czyli z paneli (polilinii definiujących). Jest to opcja wykorzystywana w przypadku generowania siatki MES etapami. Opis etapów znajduje się w sekcji Opis pracy z programem.
PBSGP (zagęszczaj i przecinaj) - Zagęszcza i przecina siatkę MES na podstawie wybranych linii i łuków cięć i elips zagęszczeń. Linie cięć można narysować poleceniami PBSGL (automatyczne linie cięć) i PBSGE (inne elementy modelu) - lInia-cięcia. Łuki cięć należy narysować poleceniem ARC i nadać im kolor nr 1 (Red). Elipsy zagęszczeń są tworzone automatycznie przy pomocy poleceń PBSGEO (otwór prostokątny), PBSGES (słup). Elipsy zagęszczeń mogą być również utworzone 'ręcznie' poleceniem ELLIPSE. Kolor elipsy oznacza poziom zagęszczenia: kolor nr 1 (Red): pojedyncze; kolor nr 2 (Yellow): podwójne; kolor nr 3 (Green): potrójne. Jeśli zagęszczenie ma dotyczyć jedynie krawędzi a wewnętrzne elementy mają być usunięte (jak w przypadku otworu), to elipsa musi mieć wpisaną wartość "Otwór" w parametrze Hyperlink.

Sposób pracy z programem

Moduł Generator siatki MES został stworzony w celu maksymalnego przyspieszenia tworzenia siatki MES dla programów ABC Płyta/Tarcza/Obiekt. Nie jest to jednak program działający całkowicie automatycznie. Dla uzyskania zadowalającego efektu konieczne jest poznanie sposobu pracy programu, kolejności postępowania, zasad tworzenia modelu.

Podstawowe zasady:

Wskazówki dotyczące tworzenia modelu parametrycznego:

Ograniczenia generatora:

Generator siatki MES ma potencjał, by stać się programem o znacznie większych możliwościach. Finansowanie rozwoju tak bardzo niszowego oprogramowania jest jednak trudne i bez Państwa wsparcia może być niewykonalne. W tej chwili program jest deficytowy, a jego stworzenie i rozwój ma charakter dość ekstrawaganckiego hobby. Dotychczasowy szacowany nakład pracy włożony w stworzenie programu zbliża się do 1000 r-g, a prace nad nim rozpoczęły się ok. 1,5 roku przed jego wprowadzeniem do sprzedaży.

Tutoriale

Przykład nr 1. Przykład ten pokazuje jak powinien wyglądać model parametryczny stropu, jak korzystać z linii podziału. Pokazane są podstawowe etapy tworzenia siatki z wykorzystaniem generatora. Przykład ten został stworzony w odpowiedzi na problem jednego z pierwszych użytkowników programu. Przykład został wykonany w jednej z pierwszych wersji modułu Generator siatki MES. Przykład został wykonany w programie BricsCAD v14.
Linki: Plik dwg z tutorialem.

Filmy instruktażowe

Zachęcamy również do obejrzenia filmów instruktażowych dotyczących modułu Generator siatki MES. Filmy te pokazują tworzenie siatki krok po kroku i są wzbogacone komentarzem w postaci napisów. 

Aktualności

Dostępna jest wersja dla GStarCAD 2021

copyright © Alicja Buśka lh

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM