Biuro Budowlane

Alicja Buśka

tel.kom.: +48 511 790 346
e-mail: biuro@biurobudowlane.pl

Oprogramowanie dla budownictwa

Ścieżka: Programy / ABC Narzędzia / Reakcje

ABC Narzędzia - Reakcje

Pasek narzędziowy modułu Reakcje

Moduł umożliwiaja szybkie zsumowanie reakcji ze stropów wielu kondygnacji (wyeksportowanych z programu ABC Płyta) na płytę fundamentową/ruszt fundamentowy.

Pozwala zaoszczędzić nawet kilka dni żmudnej pracy, minimalizuje możliwość pomyłki. 

Opis poleceń

Poniżej znajduje się spis dostępnych poleceń wraz z ich opisem.
PBRI (importuj reakcje) - Importuje reakcje z plików tekstowych programu ABC Płyta. Opcje:
 • <do-Sumowania-na-fundament> - otwiera okienku importu reakcji z jednego stropu. W okienku należy podać:
  • Nazwę pliku węzłów - plik zapisany z programu ABC Płyta z modułu Dane - Elementy - Zapisz do plików.
  • Nazwę pliku reakcji ze słupów - plik zapisany opcją Reakcje - Odczyt - Pełny odczyt w programie ABC Płyta.
  • Nazwę pliku reakcji ze ścian - plik zapisany opcją Reakcje - Odczyt - Pełny odczyt w programie ABC Płyta.
  • Symbol kondygnacji - opis tekstowy sekcji i kondygnacji (np. A-1, A0, A1, B0, B1, albo K-1, K0, K1). Opis ten używany jest w nazwie warstwy, na którą wstawiane są wygenerowane symbole reakcji.
  • Wysokość kondygnacji [m] - wysokość kondygnacji pod stropem, z którego zczytywane są reakcje. Należy używać kropki jako separatora części ułamkowej np. "3.5".
  • Rzędna górna kondygnacji/przyłożenia reakcji [m] - nic dodać nic ująć. Należy używać kropki jako separatora części ułamkowej.
  • Średnica symbolu reakcji [m] - średnica okręgu, który w rysunku będzie symbolizował reakcję. Należy używać kropki jako separatora części ułamkowej. Wpisanie wartości "-1" spowoduje, że program sam dobierze średnicę tzn. dla ścian przyjmie 0.05 a dla słupów 0.07.
  Wynikiem działania polecenia jest narysowanie symboli reakcji składających się z okręgu i opisu tektowego wielkości reakcji. Opis tekstowy ma znaczenie wyłącznie symboliczne. Dane o wielkości reakcji zapisane są w obiekcie okręgu w tzw. XData. Niemożliwa jest ręczna edycja tych danych.
 • Ekspert - otwiera okienku importu jw. lecz z odblokowanymi wszystkimi opcjami. Tylko dla zaawansowanych użytkowników.
 • importuj-z-Modułu-słupyiściany - zamienia symbole słupów i ścian z modułu Słupy i ściany na symbole reakcji modułu Reakcje (okręgi). Funkcja ta oszczędza użytkownikowi ponownego wczytywania plików reakcji w przypadku gdy ma je już zaimportowane do modułu Słupy i ściany. 
PBRE (eksportuj siły) - Zapisuje reakcje do pliku tekstowego, który można zaimportować do programu ABC Płyta (Obciążenia - Edycja starego - Siły węzłowe - Z pliku...).
 • <Sumuj> - podstawowe polecenie służące do zapisywania reakcji do pliku tekstowego. W okienku należy podać nazwę pliku sił, zaznaczyć opcję "Sumuj jeśli te same współrzędne", wpisać skalę (zazwyczaj 0.01 - z centymetrów na metry), oraz wybrać sposób traktowania minusowych reakcji. Zapisany w ten sposób plik, można użyć w ABC Płycie w celu wczytania reakcji jako obciążenie fundamentu. Uwaga! Zaleca się zapisywać oddzielnie (do oddzielnych plików) reakcje ze ścian i ze słupów.
 • Jeden-plik - tylko dla zaawansowanych użytkowników
 • Wiele-plikówtylko dla zaawansowanych użytkowników
PBRW (wyrównaj) - Dociąga symbole reakcji do siatki MES, przesuwa, wyrównuje. Opcje:
 • wSzystkie - przyciąga symbole reakcji do wspólnego wskazanego punktu przy czym nie zmienia wspórzędnej Z.
 • X - jw. lecz tylko X
 • Yjw. lecz tylko Y
 • Zjw. lecz tylko Z
 • przyciagnij-Reakcje-do-siatki - przyciąga symbole reakcji do węzłów siatki MES. Przed użyciem tego polecenia należy albo stworzyć siatkę MES fundamentu w module Siatki MES, albo wczytać siatkę MES z programu ABC Płyta poleceniem PBSI (import) modułu Siatki MES. Opcje:
  • <Przesuwanie> - przesuwa symbole do najbliższego węzła siatki MES. Program dla każdego symbolu reakcji odnajdzie najbliższy węzeł siatki MES i przesunię go do tego węzła.
   Siatka MES wkorzystywana do takiego sposobu rzutowania reakcji na fundament powinna spełniać następujące wymagania:
   • w osiach ścian powinny przebiegać linie siatki.
   • w miejscach występowania ścian siatka powinna być odpowiednio zagęszczona tak by przesunięcia reakcji były na tyle nieduże aby nie powodowały istotnej zmiany układu obciążeń. Proponowane odległości między węzłami na osi ściany: 40-20cm.
   • w miejscach występowania słupów siatka nie musi być zagęszczona wystarczy, że w pobliżu słupa (najlepiej dokładnie pod słupem) znajdzie się węzeł siatki.
  • rozdzielanie-na-Dwa - każdy symbol znajdujący się w większej odległości od węzła siatki MES niż podana odległość minimalna jest rozdzielany na dwa symbole, a następnie są one przesuwane do dwóch najbliższych węzłów siatki MES. Wartość reakcji, w każdym z symboli jest proporcjonalna do odległościpierwotnego symbolu od danego węzła siatki MES. Suma wartości reakcji jest równa wartości pierwotnej.
   Polecenie służy do dokładniejszego odwzorowania rozkładu obciążenia na płycie fundamentowej.
  • Czy rysować linie przesunięcia? - jeśli Tak, program rysuje linię od punktu środka symbolu reakcji przed operacją do punktu środka symbolu reakcji po przesunięciu. Opcja ta umożliwia kontrolowanie przeuwania reakcji (widać co gdzie zostało przesunięte). 
  • Ta-sama-warstwa - pozostawia przesunięte symbole reakcji na ich oryginalnych warstwach.  
  • Nowa-warstwa - kopiuje symbole reakcji na nową warstwę i przesuwa. Wynikiem jest nowa warstwa, na której znajdują się wszystkie przesunięte symbole rakcji. Uwaga! Należy uważać, aby nie zsumować tej warstwy z innymi warstwami, bo spowoduje to powielenie wartości reakcji.
 • przesUń-xy - przesuwan zaznaczone symbole i opisy reakcji o podany wektor XY. Polecenie nie zmienia współrzędnych Z obiektów. Zaleca się używanie tego polecenia zamiast polecenia programu CAD MOVE.
PBRS (sumuj) - Sumuje reakcje słupów, rysuje wykresy przebiegów dla ścian itp. Opcje:
 • <Sumowanie-szybkie> - tworzy symbol reakcji poprzez sumowanie kilku innych symboli reakcji lub tworzy linię wymiarową z wyliczeniem rozłożenia wskazanych symboli reakcji na danej długości (kN/mb). Najczęściej używane polecenie sumowania.
 • sumowanie-Współrzędne - sumuje symbole reakcji z wielu kondygnacji znajdujące się na tych samych współrzędnych XY. Polecenie rysuje dla każdego XY symbol reakcji z wartością zsumowaną.
 • Przebiegi-wykres-szybki - rysuje wykresy przebiegu obciążenia ściany w kN/mb. Dla każdej kondygnacji (rzędnej Z) rysuje oddzielny wykres. Przytrzymanie myszki na linii wykresu powoduje wyświetlenie tzw. dymka z iinformacją o wartości średniej, maksymalnej, minimalne oraz sumie. Dla prawidłowego działania należy zaznaczyć symbole reakcji ze ściany znajdujące się na jednej prostej.
 • przebiegi-wykres-Rozkladanie - rysuje wykres przebiegu obciążenia ze ściany w kN/mb zrzutowanego na daną rzędną poniżej ściany wraz z rozkładaniem wg podanego kąta. Polecenie uwzględnia ściany wielokondygnacyjne i może uwzględniać ciężar własny ściany.
 • przebiegi-słupKi - rysuje słupki przebiegu reakcji w kN, czyli bez uwzględnienia odległości między symbolami reakcji. Odpowiednik funkcji Przebiegi z ABC Płyty.
 • przebiegi-słupki-Mbrysuje słupki przebiegu reakcji w kN/m. W celu ustalenia odcinka na jaki jest rozłożona dana reakcja (połowa odległości między sąsiadującymi symbolami reakcji) analizuje położenie symboli i odnajduje symbole sąsiadujące. Uwaga! Funkcja zadziała źle np. w sytuacjach gdy występują dwie ściany równoległe położone blisko siebie (przy dylatacji). W takiej sytuacji należy analizować oddzielnie ściany po obu stronach dylatacji. Użytkownik jest proszony o wskazanie odcinka, który odpowiada największemu słupkowi wykresu, oraz podania maksymalnej odległości między symbolami reakcji (w tym promieniu szukane są symbole sąsiadujące).
  Polecenie to pozwala na graficzne zobrazowanie zróżnicowania reakcji na danym obszarze.
 • przebiegi-słupkI-kolory - Działa na słupkach przebiegu reakcji stworzonych poleceniem przebiegi-słupki-Mb. Zmienia kolor słupków wg podanego zakresu wartości reakcji, które symbolizują. W ten sposób można pokolorować innym kolorem np. wszystkie miejsca gdzie reakcja przekracza 100kN/mb.
PBRO (operacje) - Wykonuje różne operacje na symbolach reakcji takie jak zmiana, mnożenie, dodawanie, oznaczanie.
 • Zmień - zmienia wartość wskazanej reakcji (symbolu reakcji - okręgu).
 • Pomnóżmnoży wskazane reakcje przez podany mnożnik.
 • Dodaj - dodaje do wskazanej reakcji podaną wartość. Polecenie przydatne np. w celu dodania do reakcji słupów ciężaru własnego słupów.
 • oznaczWiekszeniż - oznacza kolorową elipsą symbole reakcji, których wartość jest większa niż podana liczba. Polecenie przydatne np. do oznaczania słupów, pod którymi wymagana jest dana grubość płyty fundamentowej ze względu na przebicie. 
 • oznaczMniejszeniżoznacza kolorową elipsą symbole reakcji, których wartość jest mniejsza niż podana liczba. Polecenie przydatne np. do oznaczania słupów, pod którymi wymagana jest dana grubość płyty fundamentowej ze względu na przebicie. 
 • dodaj-Ciężar-własny-ścian - dodaje ciężar własny ścian. Użytkownik jest pytany o grubość, wysokość ściany oraz jej ciężar objętościowy. Wynik można dodać do istniejących symboli reakcji lub zapisać w nowych symbolach na nowej warstwie. 
  W celu ustalenia szerokości ściany (połowa odległości między sąsiadującymi symbolami reakcji) analizuje położenie symboli i odnajduje symbole sąsiadujące. Uwaga! Funkcja zadziała źle np. w sytuacjach gdy występują dwie ściany równoległe położone blisko siebie (przy dylatacji). W takiej sytuacji należy analizować oddzielnie ściany po obu stronach dylatacji.
 • dodaj-cIężar-własny-słupów - dodaje ciężar własny słupów. Użytkownik jest pytany o wymiary przekroju słupa i jego wysokość oraz jej ciężar objętościowy. Wynik można dodać do istniejących symboli reakcji lub zapisać w nowych symbolach na nowej warstwie. 
 • wstaw-Reakcję-punktową - wstawia pojedynczą reakcję punktową. 
 • wstaw-reakcję-Liniową - wstawia reakcję liniową.

Sposób pracy z programem

Praca w module przebiega następująco:

Przykładowe pliki

Filmy instruktażowe

Aktualności

Dostępna jest wersja dla GStarCAD 2021

copyright © Alicja Buśka lh

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM