Biuro Budowlane

Alicja Buśka

tel.kom.: +48 511 790 346
e-mail: biuro@biurobudowlane.pl

Oprogramowanie dla budownictwa

Ścieżka: Programy / ABC Narzędzia / Siatki MES

ABC Narzędzia - Siatki MES

Pasek narzędziowy modułu Siatki MES

Moduł ten służy do tworzenia siatki MES w dobrze znanym środowisku programu AutoCAD /BricsCAD /ZwCAD /GStarCAD. 

Stworzoną siatkę można zaimportować do programu ABC Płyta.

Moduł Siatki MES implementuje w programach CAD kilkadziesiąt poleceń służących do tworzenia siatki, zagęszczania jej, przecinania, dociągania etc. zgodnie z regułami tworzenia siatki MES dla programów ABC. Są to odpowiedniki poleceń jakie posiada ABC Płyta (Tarcza) oraz wiele nowych poleceń ułatwiających pracę nad siatką.

Możliwe jest również importowanie do programu CAD siatek wykonanych w ABC i przerabianie ich w tym programie.

Moduł ten jest rozwijany, testowany i używany w naszej codziennej pracy konstruktorów od dłuższego czasu.

Z naszego doświadczenia wynika, że nie ma siatki, której nie dałoby się wykonać, a przy tym praca przebiega szybko i bez stresu.

Wersja 2014 wprowadza wiele ulepszeń, m.in.:

Opis poleceń

Poniżej znajduje się spis dostępnych poleceń wraz z ich opisem.
PBSE (eksport) - Eksportuje utworzoną siatkę MES do plików tekstowych, które następnie można wskazać w programie ABC Płyta w celu zaimportowania siatki (Menu Elementy - Dodaj z plików...). Polecenie tworzy dwa pliki tekstowe - plik węzłów i plik elementów. Należy pamiętać o tym, że w ABC Narzędzia siatkę tworzy się w centymetrach, więc w okienku Importu siatki ABC Płyty należy przeskalować siatkę (x 0,01) naciskając dwa razy przycisk "Wsp./10". W przypadku gdy w ABC mamy już siatkę i importujemy z pliku tylko jej dodatkowy fragment, należy po imporcie użyć polecenia Menu Węzły - Razem Automat w celu scalenia węzłów.
PBSI (import) - Importuje siatkę MES z plików tekstowych zapisanych z programu ABC Płyta (Menu Elementy - Zapisz do plików...). Po zaimportowaniu siatkę MES można przerabiać w programie CAD. Należy pamiętać o tym, że w ABC Narzędzia siatkę tworzy się w centymetrach, dlatego zaimportowaną siatkę należy odpowiednio przeskalować (x 100) używając współczynnika skalowania w okienku importu lub polecenia _SCALE.
PBSG (generuj siatkę) - Uruchamia skrót do poleceń modułu Generator siatki MES. Opis tych poleceńznajduje się w opisie poleceń modułu Generator siatki MES. 
PBSS (rysuj siatkę) - Tworzy siatkę MES prostokątną lub łukową.
 • <Ortagonalna> - Tworzy prostokątną siatkę MES. Opis opcji:
  • <Punkty> - tryb wyboru punktów - użytkownik wskazuje charakterystyczne węzły siatki na osi x a następnie na osi y, natomiast węzły pośrednie program tworzy na podstawie podanej wielkości oczka. Ponowne kliknięcie w ten sam punkt kasuje linię.
  • Elementy - tryb wyboru punktów - służy do powielenia węzłów siatki na podstawie siatki istniejącej. Należy wskazać punkt na prostej przechodzącej przez powielane węzły, następnie zaznaczyć elementy zawierające te węzły.
  • pOlilinie - tryb wyboru punktów - wybiera wszystkie punkty (a właściwie jedną z rzędnych x/y tych punktów) na zaznaczonych poliliniach. Opcja Minimalny wymiar X/Y oczka służy do ograniczenia ilości charakterystycznych punktów jeśli znajdują się one bardzo blisko siebie.
  • Linie - tryb wyboru punktów - jw. lecz linii.
  • łUki-linie-polilinie - tryb wyboru punktów - jw. lecz polilinii, linii i łuków.
  • <Proporcjonalnie> - tryb dzielenia- między wskazanymi węzłami siatki tworzone są elementy o takiej samej szerokości nieco mniejszej lub nieco większej niż szerokość oczka.
  • resztanaSrodek - tryb dzielenia - wszystkie elementy oprócz środkowego o szerokości oczka, środkowy o szerokości resztkowej.
  • pOczątkowe - tryb dzielenia - pierwsze n elementów o szerokości oczka, reszta proporcjonalnie.
   • Liczba pól zagęszczonych pasmowo (lub pełnych wymiarach oczka) - liczba elementów od wskazanej osi o pełnym wymiarze oczka (lub przeznaczonych do dalszego zagęszczenia pasmowego). Zazwyczaj wystarczy wpisać 1. Wybranie opcji 1/4-ROzpiętosci spowoduje, że zagęszczone zostanie 25% rozpiętości przęseł między wskazanymi osiami charakterystycznymi. 
   • Liczba podziałów zagęszczanych pól - na ile elementów ma być dzielony każdy element znajdujący się wśród elementów przeznaczonych do zagęszczenia. Jeśli elementy nie mają być dodatkowo dzielone należy wpisać 1.
  • Dodatkowe zagęszczenie nad przecięciami linii (słupami) - opcje dodatkowe - jeśli Tak, to w punktach przecięć linii charakterystycznych x i y siatka jest dodatkowo zagęszczana pojedynczo i podwójnie. Użytkownik jest proszony po podanie promienia w jakim siatka ma być zagęszczana.
 • ortagonalna-Szybka - działa jak Ortagonalna, lecz z trybem wyboru Punkty, trybem dzielenia Proporcjonalnie. Użytkownik wskazuje tylko punkty pośrednie i rozmiar oczka.
 • łUkowa - Tworzy łukową siatkę MES. Należy podać środek łuku, charakterystyczne promienie, charakterystyczne kąty, rozmiar oczka na obwodzie i od strony większego promienia i rozmiar oczka na promieniu. Opcje:
  • Proporcjonalnie/resztanaSrodek - analogicznie jak w poleceniu Ortagonalna.
 • ortagonalna-oBrucona - Tworzy prostokątną siatkę MES jak w poleceniu Ortagonalna lecz obruconą o podany kąt.
 • ortagonalna-obrucona-szYbka - jw. lecz w analogii do ortagonalna-Szybka.
 • obieKty - Tworzy siatkę MES na podstawie zaznaczonych obiektów (linie, polillinie, łuki). Punkty charakterystyczne siatki są zdefiniowane przez punkty obiektów (początek, koniec, punkty pośrednie polilinii).
 • obiekTy-obrucona - jw. lecz obrócona.
 • zamień-Linie-na-siatkę - Przekształca grupę przecinających się linii na siatkę. Uwaga, jest to funkcja eksperymentalna, należy się liczyć z możliwością nieprawidłowego jej działania w przypadku dużej liczby przecięć linii.
PBSJ (jeden) - Tworzy jeden element MES o trzech, czterech lub pięciu węzłach.
PBSD (kształt dowolny) - Rysuje siatkę MES na bazie różnych kształtów bazowych. Opcje:
 • Czworokąt - Tworzy siatkę MES na bazie dowolnego czworokąta. Siatka jest rysowana w sposób równomierny. Użytkownik jest proszony o wskazanie czterech wierzchołków czworokąta oraz podanie ilości oczek.
 • czworokąt-Dowiązanie1 - Tworzy siatkę MES na bazie dowolnego czworokąta z dowiązaniem do istniejącej siatki na jednym boku. Użytkownik jest proszony o wskazanie węzłów, do których siatka ma być dowiązana oraz wierzchołków czworokąta. 
 • czworokąt-dOwiązanie2 - Tworzy siatkę MES na bazie dowolnego czworokąta z dowiązaniem do istniejącej siatki na obu bokach. Użytkownik jest proszony o wskazanie węzłów, do których siatka ma być dowiązana (muszą znajdować się na dwóch sąsiednich bokach czworokąta) oraz wierzchołka styku tych boków i wierzchołka przeciwległego. 
 • Trójkąt - Tworzy siatkę MES na bazie dowolnego trójkąta. Siatka jest rysowana w sposób równomierny, przy czym od strony jednego z wierzchołków siatka jest rozrzedzana. Użytkownik jest proszony o wskazanie  wierzchołków trójkąta i podanie wielkości oczka.
 • trójkąt-Prostokątny - Tworzy siatkę MES na bazie dowolnego trójkąta. Siatka jest rysowana w posób równomierny jak w przypadku czworokąta, lecz wdłuż najduższego boku siatka jest przycinana. Użytkownik jest proszony o wskazanie  wierzchołków trójkąta i podanie wielkości oczka.
 • doWolny - Tworzy siatkę MES na bazie dowlnej polilinii zamkniętej. Polilinia może zawierać boki łukowe. Użytkownik jest proszony o wskazanie polilinii i podanie wielkości oczka. Polilinia ta nie powinna być wklęsła.
 • łUkowy - Tworzy siatkę MES fragmentu łukowego. Użytkownik jest proszony o podanie wielkości oczka i  wskazanie polilinii, która musi zawierać kolejno: bok łukowy, bok liniowy, bok łukowy, bok liniowy (powinna być mniej więcej wycinkiem fragmentu łukowego przy czym boki łukowe nie muszą być ściśle równoległe). Siatka jest rysowana po łuku w sposób równomierny.  
 • Belka-łukowa - Jw. lecz użytkownik jest proszony o wskazanie punktu początkowego, środkowego i końcowego łuku.
 • otwór-dowoLny - Wycina otwór w istniejącej siatce MES. Użytkownik jest proszony o wskazanie dowolnej polilinii zamkniętej. Polilinia ta nie powinna być wklęsła.
PBSP (podziel) - Dzieli elementy MES na wiele sposobów. Odpowiednik ABC: Elementy - Podziel pasmo, Podziel obszar. Przytrzymanie przycisku Shift podczas uruchamiania polecenia powoduje, że polecenie będzie powtarzane z wybraną opcją.
 • Poziomo - dzieli poziomo zaznaczone elementy.
 • pIonowo - dzieli pionowo zaznaczone elementy.
 • <Liniowo> - dzieli elementy na wskazanym odcinku. Kierunek cięcia jest zgodny z kierunkiem odcinka. Odpowiednik polecenia ABC - Podziel pasmo.
 • liniowo-Zagęszczenie - dzieli elementy na wskazanym odcinku. Kierunek cięcia jest zgodny z kierunkiem odcinka. Każdy element dzielony jest na dwa elementy, z których z kolei jeden - bliższy odcinkowi jest dzielony ponownie.
 • Oba - dzieli pionowo i poziomo zaznaczone elementy (na cztery). Odpowiednik polecenia ABC - Podziel obszar.
 • Automatycznie - dzieli elementy, ale tylko jeśli wymiar X i Y danego  elementu są większe lub równe podanej wartości. Opcja ta umożliwia wyrównywanie zagęszczenia siatki na obszarze, na którym siatka jest już częściowo zagęszczona - mniejsze pola pozostają bez zmian natomiast większe są dzielone poziomo, pionowo lub w obu kierunkach w zależności o wymiarów danego pola.
 • Słup - zagęszcza obszar wokół słupa (wskazanego punktu) w danej odległości od niego.  
 • śCiana - zagęszcza obszar wokół ściany (wskazanego odcinka).
 • Rozrzedź - rozrzedza zagęszczenie elementów na zaznaczonym prostokątnym obszarze siatki. A dokładniej mówiąc kasuje zaznaczone elementy a w ich miejsce tworzy nowe powielając co drugi węzeł z wybranych krawędzi zaznaczonego obszaru
 • rEsetuj - resetuje zagęszczenie na zaznaczonym prostokątnym obszarze siatki. A dokładniej mówiąc kasuje zaznaczone elementy a w ich miejsce tworzy nowe powielając węzły z wybranych krawędzi zaznaczonego obszaru
PBSWP (węzły na prostej) - Dociąga węzły do prostej. W pierwszej kolejności należy zdefiniować prostą poprzez wskazanie dwóch punktów, następnie przy pomocy wielokąta należy zaznaczyć węzły siatki, które będą przesuwane. Kolejnym krokiem jest określenie sposobu przesunięcia a następnie można podać limit odległości przesuwania lub zdecydować o przesuwaniu wszystkich wybranych węzłów. Opcje:
 • wzdłużX - przesuwa węzły wzdłuż osi X.
 • wzdłużY - przesuwa węzły wzdłuż osi Y.
 • poProstopadłej - przesuwa węzły w kierunku prostopadłym do prostej.
PBSPRZ (przetnij) - Przecina elementy MES na wiele sposobów. M.in. przy pomocy polilinii złożonej z linii i łuków. Przytrzymanie przycisku Shift podczas uruchamiania polecenia powoduje, że polecenie będzie powtarzane z wybraną opcją.
 • <Odcinek> - tnie siatkę na odcinku wskazanym dwoma punktami.
 • odcinek-Wybór - tnie siatkę na odcinku wskazanym dwoma punktami podobnie jak tryb Odcinek, z tą różnicą, że działa tylko na wskazanych wcześniej elementach.
 • Polilinia - przecina siatkę wzdłuż dowolnej polilinii (może być złożona również z łuków). Uwaga! Pierwszy zaznaczony element musi być polilinią wzdłuż której siatka ma być cięta, następnie należy zaznaczyć  elementy siatki przeznaczone do przycięcia.
 • Zaznaczenie - przecina siatkę wzdłuż polilinii zdefiniowanej poprzez wskazanie szeregu punktów.
PBSN (napraw) - Naprawia elementy MES, łączy bliskie węzły, usuwa elementy zepsute. Przytrzymanie przycisku Shift podczas uruchamiania polecenia powoduje, że polecenie będzie powtarzane z wybraną opcją.
 • nAprawa-elementów - łączy działanie opcji Naprawa-elementów-węzłynaprawa-Elementów-6węzłowych.
 • <Naprawa-elementów-węzły>dodaje brakujący węzeł na styku krawędzi elementu ze wspólnym węzłem dwóch elementów przylegających będących efektem podziału. Polecenie to należy uruchomić przed zapisaniem siatki do plików.
 • naprawa-Elementów-6węzłowych - naprawia elementy sześciowęzłowe lub o większej liczbie węzłów dzieląc je na dwa mniejsze elementy.
  • Trojkaty - tworzy dwa trójkąty - jest to najprostszy i najbardziej skuteczny sposób naprawy elementu sześciowęzłowego (i o większej liczbie węzłów), ale najmniej prawidłowy. Należy unikać używania tego polecenia.
  • Prostokatnie - dzieli element na dwa elementy, z tym, że podział następuje po linii wyprowadzonej z wolnego węzła, prostopadłej do boku elementu, na którym ten węzeł się znajduje. 
  • Oba - dzieli element łącząc w miarę możliwości parę wolnych węzłów, a jeśli brakuje pary wolnych węzłów dzieli element Prostokatnie.
 • naprawa-wielokroTnałączy działanie opcji Naprawa-elementów-węzłynaprawa-Elementów-6węzłowych powtarzając je zadaną liczbę razy. Polecenie to należy używać zaznaczając niezbyt dużą liczbę elementów (fragment siatki z elementami wymagającymi naprawy) ponieważ zaznaczenie dużej liczby elementów może znacznie przedłużyć działanie polecenia. Uwaga! Przrewanie działania dowolnego polecenia zawsze jest możliwe poprzez użycie skrótu klawiaturowego Ctrl+Break.
 • łączenie-Węzłów - łączy węzły znajdujące się blisko siebie, bliżej niż zadana odległość. Opcja ta jest najbardziej przydatna np. po przecięciu elementów, w wyniku którego powstały bardzo małe elementy lub np. po skopiowaniu elementów z innego miejsca siatki.
  • Uwzględniac tylko punkty na zdefiniowanej prostej - przesuwane są tylko węzły znajdujące się na zadanej prostej i tylko wzdłuż tej prostej.
  • Uwzględniac tylko punkty na wybranej polilinii - jw. lecz na polilinii.
 • Dociąganie-węzłów - dociąga węzły do węzłów.
 • Oznaczenie-węzłów - działą jak łączenie-Węzłów z tym, że węzły nie są dociągane a jedynie oznaczane okręgiem.
 • Reset-naprawy - działanie odwrotne do Naprawa-elementów-węzły - usuwa dodatkowe - piąte węzły zamieniając elementy pięciowęzłowe na czterowęzłowe.
 • naKładające-węzły - usuwa nakładające się węzły w elementach. Funkcja te jest częścią polecenia Naprawa-elementów-węzły i innych, więc zazwyczaj nie ma potrzeby bezpośredniego jej użycia.
PBSB (brzegi) - Oznacza brzegi siatki MES lub obszarów o różnej grubości elementów.
 • <Rodzaje-elementów> - oznacza brzegi siatki MES. Odpowiednik ABC: Menu Pokaż - Pokaż brzegi. Polecenie to pozwala na kontrolę poprawności siatki MES. Jeśli brzegi występują w środku siatki należy użyć polecenia PBSN (napraw) z opcją naprawy elementów ewentulanie z opcją łączenia bliskich węzłów i innymi.
 • Grubości - oznacza brzegi obszarów o różnej grubości elementów.

Sposób pracy z programem

Moduł Siatki MES został stworzony dla użytkowników, którzy chcą mieć pełną kontrolę podczas tworzenia siatki MES.

Podstawowe zasady:

Zalecany sposób tworzenia siatki:

Przykłady siatek

Uwaga! Przykłady pokazują tworzenie siatki MES bez użycia modułu Generator siatki MES.

Siatka 1Siatka nr 1. Siatka o znacznym stopniu skomplikowania składająca się z fragmentów prostokątnych, ukośnych i łukowych o zróżnicowanych grubościach i kształtach (belki, gzymsy, balkony, belki łukowe) oraz nietypowym otworowaniu. Jest to model rzeczywistego stropu, który został zaprojektowany i wykonany. Aby stworzyć tę siatkę zastosowano większość poleceń modułu Siatki MES.
Linki: Zrzut z ABC, Zrzut z AutoCADa, Plik dwg.

Tutoriale

Uwaga! Przykłady pokazują tworzenie siatki MES bez użycia modułu Generator siatki MES.

siatka2-zrzutabc-min.jpgPrzykład nr 1. Przykład ten prowadzi krok po kroku przez kolejne etapy wykonywania siatki w module Siatki MES (16 kroków). Każdy z kroków jest zilustrowany rysunkiem siatki na danym etapie tworzenia i opisany wraz z wyszczególnieniem poleceń jakich użyto oraz podaniem wskazówek. Tworzona tu siatka posiada część prostokątną, ukośną i łukową, belki ukośne i łukowe, obszary przejściowe między różnymi rodzajami siatki, zagęszczenia nad słupami środkowymi i skrajnymi, zagęszczenie pasm słupowych i przy otworze. Czas wykonania takiej siatki w module Siatki MES (po nabraniu wprawy w używaniu dostępnych poleceń) wynosi ok. 25 minut.
Linki: Plik dwg z tutorialem, Zrzut z AutoCADa, Zrzut z ABC.

Przykład nr 2. Przykład ten prowadzi krok po kroku przez kolejne etapy wykonywania siatki w module Siatki MES. Wykorzystana została jedna z metod opracowania siatki polegająca na wykonaniu osnowy przy pomocy linii, zamiany linii na siatkę a następnie zagęszczaniu elementów, aż do uzyskania oczekiwanego efektu.
Linki: Plik dwg z tutorialem.

Filmy instruktażowe

Zapraszamy do naszego kanału na YouTube: www.youtube.com/abcnarzedzia

Zamieściliśmy tam filmy instruktażowe pokazujące sposób pracy w programie ABC Narzędzia.


Aktualności

Dostępna jest wersja dla GStarCAD 2021

copyright © Alicja Buśka lh

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM